Door Theun Nicolai op 9 oktober 2013

PvdA wil geen uitbreiding intensieve veehouderij.

In de raadsvergadering van 3 oktober 2013 was aan de orde een aanvraag tot uitbreiding van een leghennen bedrijf. Het bedrijf wil uitbreiden van 42.000 leghennen naar 114.000 leghennen. Het bedrijf is gevestigd te Drogeham. Onderstaand de bijdrage van de PvdA aan genoemde aanvraag.

De aanvraag
Uit een rapportage van Bureau Hayema/Bugelsma van 2010 blijkt dat Achtkarspelen 28 intensieve veehouderij bedrijven kent. Van deze 28 bedrijven liggen er 18 in het gebied Drogeham/Harkema met een uitloper naar Surhuisterveen en via Rodeschuur een uitloper naar Augustinusga. Deze 18 bedrijven vertegenwoordigen circa 90 % van alle dieren te Achtkarspelen. Dus 90 % van alle vee te Achtkarspelen is gehuisvest in Drogeham/Harkema.

Tevens blijkt dat bijna alle uitbreiding van de intensieve veehouderij zich concentreert in het gebied Drogeham/Harkema. En we weten dat dit college en een meerderheid van deze raad bestaande uit CDA, FNP en CU niet zal rusten tot dit gebied is verworden tot een reservaat voor de intensieve veehouderij. Elke uitbreiding van de intensieve veehouderij wordt immers door het college en een raadsmeerderheid met enthousiasme ontvangen. Heel triest!

Ruimtelijke ordening
De PvdA is blij verrast met het feit dat Nije Pleats bij de landschappelijke inpassing is betrokken en dat door toedoen van de omwonenden op termijn 2 oude stallen worden afgebroken. Daarvoor verdienen de aanvrager en de omwonenden een welgemeend compliment.

Bij het Ruimtelijke Ordening (R.O.) beleid in Achtkarspelen zien we iets raars.

  • Woningbouw aan de Betonwei te Harkema en aan de Zwaagmanbuorren te Twijzelerheide kan niet doorgaan wegens ‘geluid’.
  • Woningbouw op de Hulshof-locatie te Surhuisterveen is afgewezen wegens ‘welstand’.
  • Woningbouw aan de Warmolsstrjitte en de Singel te Harkema stagneert wegens ‘ontsluiting’.

Allemaal R.O. problemen.

In het voorstel om een uitbreidingsvergunning te verlenen aan de intensieve veehouderij constateert het college de volgende R.O. problemen:

a) strijdig met de kadernota Buitengebied
b) de uitbreiding valt geheel buiten het bouwvlak
c) strijdig met het bestemmingsplan

Conclusie van het college: niks aan de hand, we lossen het allemaal creatief op. Dus als het om woningbouw gaat zijn er R.O. problemen die kennelijk niet opgelost kunnen worden en als het gaat om R.O. problemen bij de intensieve veehouderij kan altijd wel een oplossing worden gevonden.

De PvdA constateert dat het college met 2 maten meet. Kritisch t.a.v. de woningbouw en meegaand en soepel t.a.v. de intensieve veehouderij.

Gezondheid
De PvdA vindt dat je kwesties van volksgezondheid niet moet overlaten aan individuele lagere overheden zoals gemeenten. Dit kan gemakkelijk leiden tot willekeur en dat moeten we niet willen.
Met betrekking tot de volksgezondheid en de intensieve veehouderij concludeert het college dat er nog veel onduidelijkheid heerst. Wel is duidelijk dat stoffen als ammoniak en fijnstof gevaren voor de volksgezondheid met zich mee kunnen brengen. Circa 5 jaren geleden werd geen rekening gehouden met Q koorts, MRSA en bacterie resistentie. Nu weten we wel beter!

De PvdA vindt: bij twijfel niet inhalen en bij de huidige en toekomstige opeenhoping van de intensieve veehouderij is twijfel gerechtvaardigd. Twijfel in plaats van misplaatste flinkheid.

Tijdsgeest
In de Leeuwarder Courant stond onlangs de uitslag van een enquête die in Noord Nederland was gehouden.

Conclusie: de boer mag groeien maar zonder overlast.

Meer specifiek naar de intensieve veehouderij. 21 % van de ondervraagden vindt de huidige situatie prima, 33 % vindt intensieve veehouderij nodig om goedkoop vlees te kunnen produceren en 45 % vindt de intensieve veehouderij ontoelaatbaar.
Dus, uitbreiden mag mits het platteland ook voor de burger leefbaar blijft. En de intensieve veehouderij levert geen bijdrage aan de leefbaarheid voor de burgers op het platteland.
De PvdA hecht zeer aan leefbaarheid ook op het platteland. En dat is een andere leefbaarheid dan straks in het gebied Drogeham/Harkema alwaar niet de burgers leidend zijn maar de intensieve veehouderij. En omdat de PvdA zo ontzettend hecht aan leefbaarheid zal de PvdA tegen de onderhavige uitbreiding stemmen. Tegen een verdere concentratie van de intensieve veehouderij en voor leefbaarheid op het platteland!

 

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai