Door Aafke Postma op 6 juni 2014

Jaarverslag 2013.

Gisteren werd in de raadsvergadering het jaarverslag en de jaarrekening van 2013 behandeld. Een beetje een vreemde situatie, we hebben een  nieuw college. Maar het verslag en de jaarrekening gaan over de vorige coalitieperiode en zijn opgesteld door het vorige college. Het nieuwe college moest het verdedigen.

Voorafgaand aan de behandeling in de raad zijn de stukken al besproken in de controlecommissie. Daar is al afgesproken dat de kwaliteit van het jaarverslag, en daaraan voorafgaand van de begroting, beter wordt. Dat is belangrijk, omdat begroting en jaarverslag belangrijk zijn voor de gemeenteraad om haar kaderstellende en controlerende taak goed uit te kunnen voeren.

De fractie van de PvdA heeft het jaarverslag en de bijbehorende stukken vooral gebruikt om vooruit te kijken. Er zijn aanbevelingen gedaan door de accountant die worden overgenomen door het college. In het coalitieprogramma is afgesproken om vanaf 2015 met een sluitende begroting te werken.

Tot slot heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de betaling aan met name MKB bedrijven. Uit een onderzoek over 2012 bleek dat Achtkarspelen veel facturen te laat betaalt. Het college heeft toegezegd dit te verbeteren en scherp in de gaten te houden dat in 2014 wel de wettelijke betalingstermijn wordt gehanteerd. Wij zijn daar blij mee, zeker in deze tijd is het belangrijk dat MKB bedrijven tijdig worden betaald.

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma