Zwembad de Kûpe te Buitenpost

Door Theun Nicolai op 20 juli 2017

Visie op de Kupe

De PvdA staat voor 11 leefbare dorpen met mienskipszin. Elk dorp in 8K dient voorzien te zijn van basisvoorzieningen zoals een sportveld, een gymlocaal / sportzaal, een dorpshuis / MFC’s (gebouwen voor) basisonderwijs en een kerktoren. Daarnaast worden de ‘bovendorpse’ gemeentelijke accommodaties toebedeeld aan Surhuisterveen en Buitenpost. Te denken valt aan verzorgingstehuizen, voorgezet onderwijs, bibliotheken en ZWEMBADEN. Een zwembad te Buitenpost ( en ook Surhuisterveen) is dus nodig om het voorzieningen niveau van 8K op peil te houden. En, een overdekt zwembad mag dan terecht binnen de grenzen van Buitenpost staan, het is geen dorpse voorziening van Buitenpost maar het is een voorziening voor alle inwoners van 8K.

Gemeentelijke financiële bijdrage

De Kûpe is reeds lange tijd geprivatiseerd. Tot 2014 kon de exploiterende partij de verliezen onbeperkt bij de gemeente in rekening brengen. Daarmee was dus in feite sprake van een schijn – privatisering. De jaarlijkse verliezen liepen op tot circa € 370.000,= .In 2014 ging de exploitatie over naar een bestuur met mienskipszin en de gemeentelijke bijdrage kon worden beperkt tot € 168.000 per jaar.Intensief overleg met zowel het bestuur als andere partijen van De Kûpe leerde de PvdA dat een kosten-neutrale exploitatie onmogelijk is. En dus, wil je het voorzieningen niveau in 8K / Buitenpost handhaven (en dat willen we) dan is een subsidie onontbeerlijk. Een en ander binnen de grenzen van het redelijke, immers tot het onmogelijke is niemand gehouden.

Overige zaken

De Kûpe is een gemeentelijk zwembad dat moet blijven, ook na 2018. De PvdA is geen voorstander van exploitatie van De Kûpe door een commerciële partij omdat bij een commerciële partij de mienskipszin onder druk kan komen te staan. De Kupe moet een zwembad blijven met een lage en dus sociale toegangsdrempel.Voor de exploitatie van De Kupe kan het dienstbaar zijn de samenwerking te zoeken moet bv Dantumadiel en/of Kollumerland. Maar… De Kûpe blijft te Buitenpost, sorry Kollum of Zwaagwesteinde. Verder roemt de PvdA de duurzaamheid van De Kupe. Hulde!

Nieuwbouw de Kupe

Tijdens diverse raadsvergaderingen heeft de PvdA aangedrongen op een drietal zaken die bij de nieuwbouw van De Kûpe van belang zijn.

  1. Gemeente, neem de regie bij de nieuwbouw van De Kûpe. Het gemeentelijk apparaat is toegerust om de bouw met een investeringssom van circa € 5 miljoen op zich te nemen.
  2. Gemeente, geef sturing aan de toekomstige exploitatie van De Kûpe. De exploitatie zal een fors jaarlijks tekort laten zien. Logisch. Maar breng de gemeenteraad in een positie waarbij zij invloed kan uitoefenen. Indien de exploitatie overgedragen wordt aan ‘derden’, dan wel aan een partij met Mienskipszin. Dit is ook motiverend voor het gewaardeerde werk van de vrijwilligers.
  3. Gemeente, schenk aandacht aan het risico-management. Voorbeelden te Menameradiel en de Westereen laten zien hoe belangrijk het is aan risico-management te doen. We moeten toe naar een situatie waarbij alle gebruikers van De Kûpe erop kunnen rekenen en vertrouwen dat zij jaar-in-jaar-uit ongestoord gebruik kunnen maken van de faciliteiten van De Kûpe.
Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai