14 maart 2014

Waarom stemt Andries de Boer op 19 maart PvdA?

“Ik stim PvdA foar in rjochtfeardige, sosjale, earlike en duorsume gemeente Achtkarspelen.”