Door Aafke Postma op 21 april 2014

Uit de raad: deelverordening peuteropvang.

Op woensdag 16 april 2014 werd de Deelverordening voor peuteropvang en voorschoolse educatie behandeld. Dit beleid is in de vorige raadsperiode ingezet. Het houdt kort in dat de scheiding tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk inclusief VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) kleiner wordt. Meerdere aanbieders kunnen nu peuterspeelzaalwerk en VVE aanbieden. Ouders kunnen voor de peuteropvang kinderopvangtoeslag krijgen. De gemeente kan hierdoor besparen op de kosten voor peuterspeelzaalwerk.

Normaal zou zo’n verordening uitvloeisel zijn van vastgesteld beleid en een hamerstuk in de gemeenteraad zijn. De fractie van de PvdA heeft nog wel zorgen over de invoering van de peuteropvang. Hoe kan de kwaliteit worden gehandhaafd en hoe zorg je er voor dat er ook in de kleinere dorpen robuust peuterspeelzaalwerk blijft? Ook hadden we zorgen over tweetalig onderwijs; er werd wel gevraagd om tweetaligheid maar hier werd geen kwaliteitsniveau aan gekoppeld.

Er is door de PvdA gevraagd om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de organisaties die na de zomervakantie peuteropvang willen aanbieden en de scholen in de kleine dorpen. Wij zien kansen om de peuteropvang juist in de kleinere dorpen in de scholen onder te brengen. Hierdoor kunnen huisvestingskosten worden beperkt, kan samenwerking ontstaan en is de kans op voortbestaan van de peuteropvang in de kleinere dorpen groter. Ook kan worden samengewerkt door de peuteropvang en de scholen en een doorgaande leerlijn worden ontwikkeld.

Een door ons ingediende motie op dit onderwerp is overgenomen door het college.
Een mede door de PvdA ingediend amendement om het certificaat voor tweetalig peuteronderwijs te vragen is overgenomen door het college.

Ondanks dat wij nog wel wat ‘tûkelteammen’ zien bij de invoering hebben we voor de aldus gewijzigde verordening gestemd. Uitvoering kan dan direct ingaan. Wel hebben we het college gevraagd om ons op de hoogte te houden van de voortgang en eventuele problemen aan de gemeenteraad te rapporteren.

Bekijk de behandeling van dit punt op de website raad-achtkarspelen.nl

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma