Door Theun Nicolai op 1 november 2016

Toekomstgericht

Het zal u niet zijn ontgaan. In Achtkarspelen is een nieuwe coalitie en dus een nieuw college aangetreden. De vorige coalitie is gevallen omdat de FNP een ingrijpende motie over de Zorg, inhoudende een jaarlijkse ombuiging van € 524.000,= , met alle partijen deelde behalve met coalitiegenoot PvdA. Dat mag maar is niet zonder consequenties. Of, zoals een raadslid van de FNP het in zijn lezenswaardige Spreekbuis schreef: Dat de PvdA net yn “t foaren kend is yn dizze (zorg) motie fertsjinnet fan FNP kant “zelfreflectie”. Leerzame zelfkritiek.

De PvdA kent zijn plaats en zijn positie. Een respectvolle maar bescheiden plaats. Een positie die gaat over inhoud en verbindend overleg. Wel politiek buigzaam maar nooit nederig. Een partij die Van Waarde wil zijn en zich niet laat knevelen of domineren. Door niks en niemand, hoe machtig die ander ook mag zijn of denkt te zijn. Dus bescheiden maar vol zelfvertrouwen.

Het nieuwe coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Hoofdlijnen waarin de PvdA zich voldoende herkent. Concreet:
-Burgers die terecht een beroep doen op ondersteuning en zorg worden bediend. Op de Zorg wordt niet bezuinigd.
-Statushouders hebben prioriteit waarbij huisvesting niet ten koste gaat van andere woningzoekenden.
-Bij Kulturele Hoofdstad 2018 worden de initiatieven van burgers en verenigingen uit Achtkarspelen gestimuleerd en actief ondersteunt.
-De gedeeltelijke terugtrekking van medewerkers uit Caparis wordt opgevangen door een op te richten Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA). Dit geldt niet voor het “beschut” werk dat bij Caparis blijft.
-Voor het onderhoud van openbaar groen komt structureel minimaal € 75.000,= extra beschikbaar.
-Geurbeleid. Nieuwbouw en vernieuwbouw is alleen mogelijk indien de overlast voor de directe omgeving vermindert en er aantoonbare milieuwinst wordt geboekt.
-De Kruidhof te Buitenpost wordt per 01-01-2019 verzelfstandigt en kan blijvend rekenen op een jaarlijkse exploitatiesubsidie. Er komen garanties voor het behoud van de culturele en wetenschappelijke plantencollecties van de Kruidhof.
-De werkmij 8K/ Tytsjerksteradiel richt zich louter op een efficiënte uitvoering van taken en niet op beleidsmatige aspecten.
-De begroting 2017 is sluitend waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de lastendruk voor de inwoners. Feitelijk dient de lastendruk voor inwoners niet te stijgen.

Tijdens de presentatie van het coalitie akkoord Mei-inoar ien ! van CDA, CU en PvdA op 01 september heeft de PvdA aangegeven dat zij niet in wrok achterom kijkt maar met optimisme en vertrouwen vooruit kijkt. Ik heb goede hoop dat de gemeentelijke begroting 2017 al iets van optimisme en vertrouwen in zich draagt. De pijn en ontwrichting van het onverklaarbare verleden is er nog maar de gerijpte vrucht van solidariteit die in de toekomst verscholen ligt is plukrijp.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai