Door Gerda Postma op 27 september 2012

Spoeddebat financiele situatie gemeente

De fractie van de PvdA heeft grote zorgen over het financiële beleid en de financiële positie van de gemeente Achtkarspelen. Voortdurend wordt de raad geconfronteerd met grote tegenvallers, meevallers en abusievelijkheden. Om die reden heeft de fractie opgeroepen tot een spoeddebat. Doel van het debat is om op korte termijn voldoende inzicht te krijgen in de feitelijke financiële situatie van de gemeente. Dit mede gelet op de aanstaande begrotingsvergadering en de aangekondigde bezuinigingstaakstelling.

De fractie van de PvdA roept op tot een spoeddebat met betrekking tot de financiële positie van de gemeente Achtkarspelen. Dit naar aanleiding van de recent bekendgemaakte financiële tegenvallers.

Door het college zijn we op 6 september jl. van deze tegenvallers voor in totaal 1,3 miljoen op de hoogte gebracht. Dit is weer een tegenvaller in een lange lijst van tegenvallers, meevallers en abusievelijkheden. De gemeenteraad dient te beschikken over de juiste financiële informatie en daarmee de juiste financiële positie van de gemeente. Alleen dan kan de raad op een zorgvuldige manier besluiten nemen. De fractie van de PvdA is van mening dat de raad niet in de positie wordt gebracht om zijn budgetrecht en controlerende taken naar behoren uit te voeren.

Op dit moment zijn er bij de fractie van de PvdA grote zorgen aangaande het financiële beleid binnen de gemeente. De fractie van de PvdA wenst een nader onderzoek naar het financiële beleid en de realiteit van de begroting 2012.

In juni 2012 is de jaarrekening vastgesteld waarbij een vordering door de accountant als onvoldoende onderbouwd werd aangemerkt. Het college gaf met zekerheid aan dat deze vordering juist was en dat de betwistbaarheid slechts een papieren was. Nu, drie maanden later, blijkt op deze post van € 1.162.000 een bedrag van € 420.000 te moeten worden afgeboekt als oninbaar. Bovendien blijkt ondanks de bij de jaarrekening door de raad gestelde vragen, nu een afboeking nodig te zijn van € 381.000 op de agrarische gronden in verband met te hoge waardering. We kunnen constateren dat de raad in dezen onjuist is geïnformeerd.

De PvdA-fractie heeft de afgelopen jaren voortdurend vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers. Achteraf blijken steeds weer omvangrijke begrotingswijzigingen noodzakelijk om tegenvallers, meevallers en abusievelijkheden te corrigeren.

De gemeente Achtkarspelen heeft, dankzij in vorige jaren opgebouwde reserves, de tegenvallers van de afgelopen twee jaar nog kunnen opvangen. In het tempo waarmee de laatste jaren de reserves teruglopen dreigt voor de gemeente over een aantal jaren de status van art. 12-gemeente.

In het najaar moet de raad besluiten nemen met betrekking tot de begroting. Bij de kadernota is door het college aangegeven dat ingrijpende bezuinigingen nodig zijn. Ondanks de geconstateerde tegenvallers en de noodzakelijke bezuinigingen worden de gemeenteraad onverminderd grote investeringen voorgelegd.

Op grond van eerder genoemde zorgen acht de fractie van de PvdA zich op dit moment niet in positie om op een verantwoorde wijze financiële besluiten te nemen over de begroting en de noodzakelijke bezuinigingen, noch over investeringsvoorstellen.

De fractie van de PvdA roept op tot een spoeddebat. Inzet van dit overleg zal zijn om noodzakelijke stappen te nemen om volledige helderheid te krijgen over de feitelijke financiële positie van de gemeente Achtkarspelen en de omvang van de financiële risico’s.

De fractie van de PvdA roept op om alle omvangrijke investeringen, voor zoveel als mogelijk, vooralsnog stop te zetten, in afwachting van de uitkomsten van het spoeddebat.