Door Gerda Postma op 13 mei 2013

PvdA wil onderzoek Caparis.

De PvdA-fracties van alle acht deelnemende gemeenten in Caparis willen een onderzoek naar het mogelijk strafbaar handelen van de voormalige directeur-bestuurder van de sociale werkvoorziening.

Onze fracties zijn verontwaardigd en verontrust over de situatie, die geleid heeft tot ontslagname van de voormalig directeur-bestuurder van Caparis.

Op basis van de informatie die op de door de RvC en de AvA georganiseerde informatiebijeenkomst bekend is gemaakt, zijn wij van mening dat er nader onderzoek dient plaats te vinden naar het mogelijk strafbaar handelen van de voormalig directeur-bestuurder. Tevens willen we onderzoek naar of en in welke mate Caparis benadeeld is. Wij ondersteunen hierbij de oproep die door Heerenveen-burgemeester Van der Zwan werd gedaan.

Caparis draait al jaren met tegenvallende resultaten. Juist in dit licht is het onverteerbaar dat de heer De Vreeze zich persoonlijk verrijkt heeft vanuit zijn positie als directeur-bestuurder, mogelijk ten nadele van Caparis. Een directeur-bestuurder van een, door gemeenschapsgeld gefinancierde, maatschappelijke organisatie, hoort zich rekenschap te geven van zijn positie en iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

De fracties vinden het van belang dat er lering wordt getrokken uit de situatie, zodat aanscherping van procedures kan plaatsvinden.

Onze fracties spreken zorg uit over de medewerkers van Caparis. In een lastige periode met veel onduidelijkheid over de te volgen koers, is onrust zeer onwenselijk en extra belastend voor de medewerkers. We roepen dan ook op, naast volledige transparantie, zo snel als mogelijk, de medewerkers duidelijkheid te verschaffen over de te volgen koers en daarmee hun toekomst.

In de respectievelijke gemeenteraadsvergaderingen zullen we de verantwoordelijk wethouder nader bevragen over de situatie en zijn of haar rol, zoals de communicatie richting de gemeenteraad.

Onze fracties willen, naast het genoemde onderzoek, de discussie over de positie en invloed van gemeenteraden op Caparis (en/of gemeenschappelijke regelingen in brede zin) opnieuw agenderen. We staan op afstand en hebben geen, of nagenoeg geen, invloed op het reilen en zeilen, noch financieel, noch anders, terwijl we wel verantwoordelijk zijn. Dit voelt erg onbevredigend.