Door op 31 mei 2013

PvdA overlegt met provincie over intensieve veehouderij in Achtkarspelen.

Teun Nicolai, Gerda Postma en Jan Kloosterman hebben op woensdag 29 mei op het provinciehuis in Leeuwarden overleg gehad over de intensieve veehouderij in Achtkarspelen. Het overleg werd gevoerd met gedeputeerde Hans Konst en de Statenleden Riek van der Vlugt en Douwe Hoogland.

De intensieve veehouderij in het gebied dat globaal begrensd wordt door de dorpen Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen en Harkema is een bedreiging voor de volksgezondheid en een belemmering voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Dat is het standpunt van de PvdA-afdeling en de fractie van Achtkarspelen. Voor de nabije toekomst liggen er bij een aantal van de 19 bedrijven in dit gebied nog plannen voor uitbreiding van de bedrijven met tienduizenden dieren. Door een jaarlijkse verhoging van het aantal dieren en de uitbreiding van de bedrijven neemt de druk op de bevolking toe en vermeerdert de tegenstand. De volksgezondheid wordt door de uitstoot van deze bedrijven bedreigd. Maar ook stankoverlast en bedreiging van het kleinschalige landschap door ammoniak uitstoot zijn gevaren die op de loer liggen.

In het gesprek met de gedeputeerde en de Statenleden bleek overduidelijk dat de provincie Fryslân deze gevaren onderkent en vindt dat een zo groot aantal bedrijven met honderdduizenden dieren ongewenst is in een dichtbevolkt gebied met een kwetsbaar landschap. Veel bedrijven in dit gebied blijken nog oude normen te hanteren voor wat betreft de uitstoot. Ook de ammoniak uitstoot in het kleinschalige kwetsbare gebied baart het provinciaal bestuur zorgen.

In Achtkarspelen zal het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied gebruikt moeten worden om de ongebreidelde uitbreiding van de intensieve veehouderij in het dichtbevolkte en landschappelijk kwetsbaar gebied een halt toe te roepen, aldus Hans Konst, die verder vertelde dat hij de gevaren voor de volksgezondheid van de intensieve bedrijven het meest verontrustend vindt. Gemeenten hebben het recht de normen die gesteld worden aan de intensieve veehouderij op te rekken. Achtkarspelen heeft dat op aanvraag van het CDA en de FNP gedaan, maar dit wordt bij het provinciaal bestuur als zeer onverstandig gevoeld. Het is niet denkbeeldig dat een uitbraak van dierziekten in een klein gebied met zoveel intensieve veehouderijen tot een catastrofe leidt. Het wordt tijd, vinden de provinciale bestuurders, dat aan de ongebreidelde uitbreidingen van de intensieve veehouderijen in het kleinschalige gebied een halt wordt toegeroepen.

Beide partijen, zowel het provinciaal bestuur als het afdelingsbestuur, zullen in de komende tijd feeling met elkaar houden en kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze intensieve veehouderij een halt toe te roepen.