Door Gerda Postma op 31 oktober 2013

PvdA moties bij behandeling begroting 2014.

Op donderdag 30 oktober vergadert de gemeente Achtkarspelen over de begroting 2014.

De PvdA fractie gaat een aantal moties indienen, waaronder een motie voor structurele jaarlijkse subsidie van voor de Voedselbank Achtkarspelen. Door het toenemend aantal voedselpakketten dat maandelijks verstrekt wordt, stijgen de kosten voor opslag, koeling, transportkosten, ed. De PvdA stelt de raad voor om jaarlijks subsidie 4500 euro aan de Voedselbank te verstrekken. Over de motie heeft de fractie een persbericht gestuurd naar de regionale kranten. Dat persbericht kunt u elders op deze site lezen.

Een tweede motie gaat over de  wens om meer compactheid en kortere lijnen te realiseren bij organisaties die in de gemeente werkzaam zijn in het sociale domein. Dat zijn onder meer Vrijwilligersbank, Raderwerk, Kearn, Caparis, UWV, Minsken meitsje it doarp en nog meer andere. Een wirwar aan organisaties waardoor het voor de burger niet duidelijk is waar ze voor wat moeten zijn. De Nationale Ombudsman gaf zijn jaarverslag de naam “Mijn onbegrijpelijke overheid” waarmee hij wilde aangeven dat de burgers verdwalen in al die organisaties. Gemeenten kunnen dit vereenvoudigen, maar dat vraagt wel een inspanning om het beleid te veranderen. En dat vraagt de Partij van de Arbeid fractie. Gemeente: kom met voorstellen om te komen tot meer eenheid en compactheid van organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein.

In de derde motie dringt de fractie aan om een stap voorwaarts te zetten bij het produceren van duurzame energie. Dat kan als Achtkarspelen zonnepanelen gaat plaatsen op gemeentelijke gebouwen zoals sporthallen, dorpshuizen en onbebouwde industriegronden zoals Quakkenburg bij Harkema. Een klein stapje in de richting van Achtkarspelen energieneutraal.

De gemeenteraad beslist op 31 oktober over deze moties. Bent u nieuwsgierig of deze moties aangenomen worden?
U kunt het lezen op de website.