Door Gerda Postma op 31 oktober 2013

PvdA fractie maakt zich grote zorgen over financiele staat van de gemeente!

De begroting 2014 geeft een erg somber beeld over de financiele staat van de gemeente voor met name de jaren 2015 en later. De exploitatie laat een snel oplopend tekort zien. De structurele bezuinigingstaakstelling die op het bordje van de nieuwe raad en college komt, is ruim 2,5 miljoen. Hierbij komt nog een toekomsitg tekort op de rioolheffing van 700.000.

Daarnaast kunnen we constateren dat de reserves in vier jaar tijd met 12 miljoen zijn afgenomen en inmiddels tot een minimum zijn gedaald.

Een deel van het tekort wordt veroorzaakt door de dalende uitkering gemeentefonds en het niet in voldoende mate anticiperen hierop.Maar ook is er de afgelopen vier jaar geld uit de toekomstige begrotingen opgesoupeerd. Zo is er vervroegd geld uitgenomen uit de grondexploitatie en is er een reservering voor implementatie van de decentralisaties gebruikt voor de lopende exploitatie. Door een extra verhoging op de ozb toe te passen en deze te compenseren met een verlaging van de rioolheffing is nog eens voor tonnen aan extra geld uit de toekomstige begrotingen gehaald.

Tegelijkertijd zien we dat het aantal bijstandsgerechtigden explosief is toegenomen en nog steeds toeneemt. Om dit te keren zullen alle zeilen bijgezet moeten worden. Dit vraagt slagvaardigheid en daadkracht maar ook geld. Geld wat er niet meer is.

De PvdA Achtkarspelen zal een motie indienen voor  een plan van aanpak (een plan van de arbeid) op korte termijn. Daarnaast zal zij moties indienen om een deel van het begrotingssaldo 2014 (500.000 euro)  en het overschot op het budget wegen (1.000.000) te reserveren voor investeringen en nieuw beleid.