Door Theun Nicolai op 25 juni 2015

PvdA bij Kadernota 2016: ” Meer evenwicht in Achtkarspelen”

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen de Kadernota 2016 besproken. De Kadernota is bedoeld om richting te geven aan het gemeentelijk beleid en de begroting voor 2016. Bij de Kadernota worden door de fractievoorzitters de Algemene Beschouwingen uitgesproken. In de Algemene Beschouwingen werden door fractievoorzitter Theun Nicolai zaken aangeroerd. Via bijgaande link kan de opname van de raadsvergadering worden teruggekeken.

“Niks is zeker en zelfs dat is niet zeker”

Wanneer wij ter aarde komen hebben we slechts honger en dorst. En nadat deze primaire behoeften bevredigd zijn willen we meer. Vooruitgang en samenhang en soms helaasheid der dingen leidt dan bv. tot het streven naar een Sosjale, een Lokale en een Belutsen Mienskip. Een Mienskip waarbij de gemeente zorg heeft voor haar inwoners, een Mienskip die armoede bestrijdt en haar inwoners laat participeren. Dus een Mienskip die duurzaam, leefbaar en toekomstbestendig is. En dat is goed.
Maar… we weten dat boven wensen en idealen staan wetten en praktische bezwaren. En niet alleen wetten en praktische bezwaren maar ook Financiën, Krimp en Werk/meidwaan. Op deze drie punten wil de PvdA nader ingaan.

Financiën
M.b.t. financiën is het college erin geslaagd ons in verwarring te brengen. Enerzijds schrijft het college: De schuldenpositie is aanzienlijk verhoogd van € 18 miljoen in 2009 naar € 41 miljoen thans. Het college omschrijft deze ontwikkeling als zorgelijk. Aan de andere kant schrijft het college dat de ene na de andere tegenvaller wordt gedekt uit bestemmingsreserves ter waarde van € 380K. De hoofdregel: tegenvallers dekken uit binnen de eigen begroting is kennelijk onzin. Dus dekking uit de reserves en daarmee dus meer bankschuld. Verwarrend, het ene zeggen en het andere doen.

Wat wil de PvdA m.b.t. financiën? Er moet een einde komen aan jarenlange operationele verliezen.
Er moet een einde komen aan de jarenlange uitputting van onze reserves en er moet een einde komen aan de jarenlange oplopende bankschulden. Onze gemeentelijke financiën zijn niet toekomstbestendig. Wij als raad mogen het onze toekomstige raadsleden niet aandoen hen op te zadelen met onmogelijk hoge schulden. Ons nageslacht verdient dat niet en wij moeten dat niet willen. Daarom toekomstbestendige financiën omwille van ons nageslacht!

Krimp
Tot voor kort was Krimp geen politiek issue. Thans kunnen we niet meer om krimp heen en het lijkt er zelfs op dat we blij zijn met de krimpstatus omwille van wat extra subsidie vanuit Den Haag.
Uit krimp komt voort een onevenwichtige demografie oftewel vergrijzing. Ondanks de krimp zien we het aantal 65+ers stijgen en dus zien we ook een sterke daling bij de beroepsbevolking en de jeugd.
Daarom vindt de PvdA krimp een verschrikkelijk sociaal fenomeen. Krimp is een fenomeen met lastige gevolgen voor het onderwijs, de volkshuisvesting, de zorg enzovoort. Maar krimp is een feit en we zullen er mee moeten dealen. Met enige Haagse subsidie als pleister op de wonde.

Werk/meidwaan
De afgelopen jaren hebben we, als gemeente, veel geïnvesteerd, daarbij fors geholpen door de ANNO subsidies. De neerslag van deze investeringen waren geografisch gezien onevenwichtig. Vooral Buitenpost werd begiftigd. Ook de al vastgestelde en nog uit te voeren investeringen zoals in het Stationsgebied en de Kruidhof vinden plaats in Buitenpost.
Met onze toekomstige investeringen zullen we ons vooral moeten richtten op Achtkarspelen Zuid cq. Surhuisterveen. Evenwichtigheid brengt dat met zich mee.
We zien dat het college zwaar inzet op werk en meedoen. Terecht, echter de PvdA realiseert zich dat gemeentelijk beleid niet het verschil maakt. Economische groei maakt het verschil en onze invloed daarop is gering. Ook op het vertrek van een gewaardeerd bedrijf als Spinder Stalinrichting te Harkema is onze invloed nagenoeg nihil.
Alles is relatief en zeker onze invloed op de gemeentelijke werkgelegenheid is relatief hoezeer zij ook Van Waarde is.

Tot slot
De Kadernota 2016 is met vlotte pen geschreven en daarmee toegankelijk. Tevens vinden we een terugkoppeling van de voortgang van het coalitieakkoord. Onze complimenten!

Daar staat tegenover dat het er op lijkt dat tot kernwaarde van de politiek van Achtkarspelen zich lijkt te ontwikkelen: onevenwichtigheid.
Onevenwichtigheid in de samenwerking met Tytsjerksteradiel.
Onevenwichtigheid in de financiën met een veel te hoge bankschuld.
Onevenwichtigheid in de demografie middels vergrijzing en krimp.
Onevenwichtigheid in spreiding van gemeentelijke investeringen.

Achtkarspelen staat voor uitdagingen maar niet voor onoverkomelijke hindernissen. Met de juiste diagnose en een breed gedragen prioriteitstelling komen we er weer bovenop. Immers, wij hebben gelukkig allang geen honger dorst meer. Er is dus nog een wereld te winnen.
Beste raadsleden, geachte college en makkers : Laat Achtkarspelen steunen op nieuwe krachten, laat begeerte ons opnieuw aanraken. En dit alles met de kennis van een strofe van Multatuli die ons gezegend heeft met de opmerking :

Niks is zeker en zelfs dat is niet zeker

Bekijk de opname van de Algemene Beschouwingen bij de behandeling in de gemeenteraad van 25 juni 2015.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai