Door Theun Nicolai op 13 mei 2013

PvdA wil meer informatie werkloosheid.

Aanstaande donderdag zal Theun Nicolai namens de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Achtkarspelen een motie, vreemd aan de orde van de dag, indienen. Hierin verzoekt ze het college van B en W de raad actief te informeren over het aantal werklozen in de gemeente Achtkarspelen.

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag

Werkloosheidscijfers

De gemeenteraad van Achtkarspelen, in vergadering bijeen op donderdag 16 mei 2013

Overwegende dat:

  • De werkloosheidscijfers sterk zijn gestegen
  • Het college een actieve informatieplicht heeft richting de raad
  • De raad niet weet wat de actuele stand is van het aantal werklozen
  • De raad niet weet wat de actuele stand is van het aantal bijstandsgerechtigden
  • Toename van het aantal bijstandsgerechtigden mogelijk kan leiden tot toename van het aantal mensen in de schulddienstverlening
  • De gemeenteraad in de gelegenheid moet worden gesteld om het college te controleren op inhoudelijke doel-/ taakstellingen
  • De gemeenteraad in de gelegenheid moet worden gesteld om haar budgetrecht uit te oefenen

Verzoekt het college de gemeenteraad maandelijks te informeren over het verloop van het aantal werklozen, bijstandsgerechtigden en het aantal mensen in de schulddienstverlening.

en gaat over tot de orde van de dag .

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai