Door Jaap Braams op 7 maart 2013

Motie kleine scholen

Motie tegen opheffingsnorm basisscholen zoals voorgesteld door de Onderwijsraad.
De gemeenteraad van Achtkarspelen in vergadering bijeen op donderdag 7 maart 2013,

Overwegende dat:
• De aanwezigheid van een school van groot belang is voor de leefbaarheid in dorpen.
• Ook kleinere scholen hebben bewezen aan verlangde onderwijskwaliteit te (kunnen) voldoen.
• Schaalvergroting bedoeld voor steden niet 1op 1 op het platteland kan worden toegepast.
• Initiatieven tot samenwerking ter behoud van een laatste ‘dorps’school hiermee enorm gefrustreerd worden.

Constaterende:
• Dat de Onderwijsraad een advies heeft uitgebracht om op termijn scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten.
• Dat hiermee veel plattelandsscholen dreigen te verdwijnen, ook in onze gemeente.
• Dat op het platteland kinderen hiermee op grote afstand van de school gezet worden met veel extra vervoer ten gevolge.

Verzoekt het college van B&W:
• Afstand te nemen van en zich uit te spreken tegen de voorgestelde opheffingsnorm.
• De staatssecretaris hierover te informeren en op te roepen dit niet toe te passen op plattelandsgebieden.
• In gesprek te gaan met het ministerie van onderwijs over oplossingen waarbij voor ieder dorp een school behouden kan blijven.
• In gezamenlijk overleg met schoolbesturen te komen met alternatieven.
• Hierin met andere plattelandsgemeenten en de provincie gezamenlijk op te trekken.

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Achtkarspelen
J.Braams