Door Jaap Braams op 7 maart 2013

Motie kleine scholen

Motie tegen opheffingsnorm basisscholen zoals voorgesteld door de Onderwijsraad.
De gemeenteraad van Achtkarspelen in vergadering bijeen op donderdag 7 maart 2013,

Overwegende dat:
• De aanwezigheid van een school van groot belang is voor de leefbaarheid in dorpen.
• Ook kleinere scholen hebben bewezen aan verlangde onderwijskwaliteit te (kunnen) voldoen.
• Schaalvergroting bedoeld voor steden niet 1op 1 op het platteland kan worden toegepast.
• Initiatieven tot samenwerking ter behoud van een laatste ‘dorps’school hiermee enorm gefrustreerd worden.

Constaterende:
• Dat de Onderwijsraad een advies heeft uitgebracht om op termijn scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten.
• Dat hiermee veel plattelandsscholen dreigen te verdwijnen, ook in onze gemeente.
• Dat op het platteland kinderen hiermee op grote afstand van de school gezet worden met veel extra vervoer ten gevolge.

Verzoekt het college van B&W:
• Afstand te nemen van en zich uit te spreken tegen de voorgestelde opheffingsnorm.
• De staatssecretaris hierover te informeren en op te roepen dit niet toe te passen op plattelandsgebieden.
• In gesprek te gaan met het ministerie van onderwijs over oplossingen waarbij voor ieder dorp een school behouden kan blijven.
• In gezamenlijk overleg met schoolbesturen te komen met alternatieven.
• Hierin met andere plattelandsgemeenten en de provincie gezamenlijk op te trekken.

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Achtkarspelen
J.Braams

Jaap Braams

Jaap Braams

voormalig raadslid Economische zaken / Ontwikkeling, WMO, Wonen, Leefbaarheid Penningmeester van de fractie Economische zaken / Ontwikkeling waaronder Recreatie en toerisme, Havens, Waterwegen, Industrie, ANNO/Dwaande, Wukje foar Fryslan, Landbouw en intensieve veehouderij, Duurzaamheid. Zorg waaronder Ouderenwerk, Thuiszorg, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, WMO en AWBZ transitie, Jeugdzorg/beleid, CJG, Consultatiebureaus, Alcohol en drugs. Wonen waaronder Woonruimte, Speelterreinen, Gebouwen,

Meer over Jaap Braams