Door Aafke Postma op 25 juni 2015

Hoge onderwijsambities in Achtkarspelen!

De fractie van de PvdA wil het beste voor alle kinderen uit Achtkarspelen. Goed onderwijs hoort daar onvoorwaardelijk bij. En alle voorwaarden die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen genieten. Scholen die kwaliteit bieden. Goede aansluiting van voorschoolse educatie op het basisonderwijs op het vervolgonderwijs. Goede betrokkenheid van de kinderopvang. Veilige scholen en gezonde scholen. Meertalige scholen – want meertaligheid biedt wat extra’s. Passend onderwijs voor de kinderen die dat nodig hebben – voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Onderwijs dat nieuwsgierigheid opwekt. Onderwijs dat goed aansluit op het bedrijfsleven. Onderwijs dat ruimte geeft aan, uitdaagt tot het ontwikkelen van talenten.

Het nieuwe beleidsplan Onderwijs Achtkarspelen staat bol van de ambities en speerpunten. Ambities en speerpunten waar wij niets op tegen kunnen hebben. Maar voor een groot deel ook ambities en plannen die al voorkomen in het beleid van de scholenkoepels. Hoewel het beleidsplan duidelijk aangeeft wat de rollen van de gemeente zijn, wat de wettelijke taken zijn en waar de gemeente invloed heeft, ontbreekt in de ogen van de fractie van de PvdA toch de duidelijkheid waar de gemeente het verschil maakt en welke inzet ze daarvoor pleegt. Daarom verzoekt de PvdA fractie het college om voorafgaand aan de begroting voor 2016 de speerpunten van de gemeente ten aanzien van dit onderwijsplan nader uit te werken, SMART te maken en hier budgetten aan te verbinden. Dan weet de gemeenteraad waar het gemeentelijk beleid het verschil maakt, waar de raad ja tegen zegt en welke budgetten daar mee gemoeid zijn.
We hebben daartoe een motie en een amendement ingediend.

Wat ontbreekt is een duidelijke visie op onderwijshuisvesting. We hebben begrepen dat onderwijshuisvesting bij het integrale accommodatiebeleid een onderdeel zal zijn. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om –samen met het veld- duidelijk te omschrijven wat nodig is om kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende en gezonde omgeving te kunnen geven. Daarom verzoekt de fractie van de PvdA het college om voorafgaand aan het opstellen van het accommodatiebeleid aan te geven wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor goede onderwijshuisvesting. De ontwikkelingen in Stynsgea geven daar denken wij goede handvaten voor.

Besluitvorming op dit stuk vindt na de zomervakantie plaats.

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma