12 juli 2017

‘Heroverweeg plannen voor grootschalige mestvergisters’

De plannen voor grootschalige mestvergisters schieten als paddenstoelen uit de grond. Na Burgum levert dit nu in Marrum (Ferwerderadiel) veel onrust op. Over de vraag wie het bevoegd gezag heeft om vergunningen te verlenen bestaat veel onduidelijkheid. Daarom vraagt de PvdA opheldering van gedeputeerde Michiel Schrier. Met schriftelijke vragen wil Statenlid Hetty Janssen duidelijkheid krijgen over de bekende plannen aangaande mestvergisting en de wenselijkheid ervan. “Bij toenemende risico’s en overlast moet er heroverweging plaatsvinden.”

Geen mestoverschot
De PvdA wil weten in hoeverre grootschalige mestvergisters bijdragen aan het opwekken van duurzame energie en de ambities op het gebied van duurzame landbouw. Daarbij verwijst Janssen naar het feit dat de capaciteit van de vergisters vele malen groter is dan de te verwerken hoeveelheid mest in Fryslân. “Het verwerken van mest tot biogas zou niet nodig moeten zijn, omdat er geen mestoverschot is.” Het aanvoeren van mest van buiten de provincie Fryslân draagt daarnaast, volgens de PvdA, verre van bij aan de verduurzaming vanwege het grote aantal verkeersbewegingen.

Keren co-vergister Marrum
Ook wijst Janssen naar de risico’s die grootschalige mestvergisters met zich meebrengen voor de directe omgeving. Zo stroomde er eind februari twee miljoen liter mest weg uit een opslagsilo in Aalten (Gelderland) en moesten er eind maart twee dorpen in West Vlaanderen ontruimd worden vanwege het vrijkomen van salpeterzuur. Gezien de onrust bij burgers en de twijfel over de bijdrage aan duurzaamheid wil de PvdA van gedeputeerde Schrier weten of hij mogelijkheden ziet om de plannen voor de grote co-vergister in Marrum te keren.