Door Aafke Postma op 15 mei 2014

Gemeenteraad Achtkarspelen steunt burgemeester inzake standpunt Kinderpardon.

Troch ús boargemaster is in brief underskreaun oan minister Teeven oer it bernepardon. Bern dy’t net ûnder tafersjoch fan it Ryk mar wol ûnder dat fan de gemeenten foelen, soene no net mei telle. It brief fan de boargemasters is helder.

‘Waar deze kinderen ook verbleven, ze gingen in de gemeenten naar school, naar de huis- en school arts, ze werden opgenomen in het wettelijk rijksvaccinatieprogramma, ze vielen onder de wettelijke leerplicht, ze namen deel aan zwemles, ze waren lid van onze sportclubs en onze bibliotheken en waren zo alleszins bij de gemeenten in beeld.’

En oan de ein fan it brief:

‘Voor de gemeenten zijn deze kinderen al ingeburgerde stads- of dorpsbewoners. Het zou goed zijn om dat te formaliseren via het verlenen van een echte verblijfsvergunning.’

De gemeenteried fan Achtkarspelen wol har boargemaster stypje. Dêrom hawwe we in moasje dy’t ûnderskreaun wurdt troch PvdA, GBA, CDA, CU en FNP.

De tekst fan de moasje:

Overwegende dat:
– er breed verzet is tegen de uitvoering van het kinderpardon, omdat kinderen die niet onder het toezicht van het Rijk maar van een gemeente vielen, niet onder het pardon vallen;
– dit een uitvoering naar de letter van het kinderpardon is en geen recht doet aan de bedoeling van het kinderpardon;
– burgemeester Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen door ondertekening van een brief hier bezwaar tegen heeft aangetekend;

Spreekt uit:
– bezwaren te hebben tegen de uitvoering van het kinderpardon en van mening te zijn dat ook kinderen die onder toezicht van de gemeente vielen onder de regeling moeten vallen;
– het bezwaar van burgemeester Gerbrandy tegen de uitvoering van het kinderpardon te steunen;
– deze motie onder de aandacht te brengen bij alle fractie van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en bij alle betrokken ministers en staatssecretarissen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma