Door Aafke Postma op 20 februari 2016

Gebruik leegstaande panden als woonruimte!

Onze fractie krijgt nog steeds signalen dat er veel woningzoekenden zijn in onze gemeente. Soms zitten deze woningzoekenden in penibele situaties, bijvoorbeeld in het geval van scheiding. Op dit moment zijn er onvoldoende woningen om direct in deze vraag te voorzien. Wij voorzien dat de druk op de sociale woningmarkt verder zal toenemen door de grotere opgave met betrekking tot het huisvesten van statushouders.

In de nabije omgeving van Achtkarspelen zien wij ontwikkelingen ontstaan waarbij particuliere ondernemers het initiatief nemen om bestaande kantoor- en bedrijfspanden te verbouwen tot units voor huisvesting van 1- en 2-persoonshuishoudens. Een voorbeeld hiervan is te vinden op https://www.lc.nl/plus/Leeg-kantoor-wordt-toch-jongerenpand-21137611.html. Het voormalige kantoor van de Bond voor Coöperatieve zuivelfabrieken wordt verbouwd tot 76 appartementen voor jongeren.

Ook in Achtkarspelen is een grote verscheidenheid aan leegstaande kantoorpanden en bedrijfspanden. De PvdA in Achtkarspelen ziet grote kansen voor hergebruik van deze leegstaande panden en het snel voorzien in een toenemende (en wellicht tijdelijke behoefte) aan woonruimte. Omdat we in onze regio op termijn te maken hebben met een afnemende bevolking, zien wij vooral mogelijkheden in tijdelijke oplossingen waar mogelijk een verlicht regime voor kan gelden.
Regelgeving en bestemmingsplannen die niet aansluiten bij de mogelijkheden van de panden moeten niet direct als een belemmering worden gezien. Wij kunnen ons voorstellen dat bij goede afspraken over tijdelijkheid en het voorzien in een noodsituatie, er ontheffing kan worden verleend om aan bepaalde regels te voldoen. Overigens zijn wij wel van mening dat te allen tijde de gezondheid en de veiligheid van bewoners, bezoekers en omwonenden moet zijn gegarandeerd.

Onze vragen:

1. Klopt het dat er bij de woningcorporaties en particuliere verhuurders wachttijden zijn voor het huren van een (sociale) huurwoning?
2. Hoe lang is die wachttijd gemiddeld?
3. Heeft u in beeld gebracht welke kantoor- en bedrijfspanden er op dit moment leeg staan?
4. Zo nee, bent u bereid om dit voor 1 juni2016 in kaart te brengen?
5. Zo ja, heeft u in beeld gebracht welke van deze kantoor- en bedrijfspanden mogelijk geschikt zijn voor bewoning of welke geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning?
6. Zo nee, bent u bereid om dit voor 1 juni 2016 in kaart te brengen?
7. Als er ruimtelijke of technische belemmeringen zijn voor (tijdelijke) bewoning van deze panden, bent u dan bereid om in overleg te gaan met de inspectie, het Rijk en andere instanties, om het mogelijk te maken om op een andere wijze om te gaan met wet- en regelgeving?*
8. Is bij u bekend of er particuliere partijen, woningcorporaties en anderen geïnteresseerd zijn in het op deze wijze hergebruiken van bedrijfspanden en kantoren of het anderszins realiseren van tijdelijke huisvesting?
9. Zo nee, bent u bereid om hier pro-actief mee aan de slag te gaan, partijen hiertoe uit te nodigen, pilots te initiëren, anderen te enthousiasmeren en eventuele belemmeringen weg te nemen?

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma