Door op 3 november 2013

De gemeenschapszin en de onderlinge betrokkenheid moet terug in het dagelijks leven.

PvdA voorzitter Hans Spekman ging op woensdag 30 oktober in Surhuisterveen in gesprek met senioren uit Achtkarspelen. In heldere taal maakte Spekman duidelijk waar de Partij van de Arbeid veranderingen moet aanbrengen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt moet teruggedrongen worden, werknemers moeten meer vastigheid hebben. En de heren van het snelle geld in het onderwijs, de zorginstellingen, de woningcorporaties moeten beknot worden, ook op Europees niveau. Er moet verandering in wet- en regelgeving komen, topfunctionarissen moeten juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden en dan terug betalen.

De zorg kan geen markt zijn, zorg kan niet om productie draaien, want zorg moet om mensen gaan en dus goed zijn. Ophouden om met de stopwatch erbij mensen die zorg nodig hebben te helpen. De menselijkheid moet terug. Maar dat betekent ook dat iedereen weer zijn verantwoordelijkheid moet nemen, dat burgers elkaar helpen en ondersteunen. Teveel mensen vinden dat ze kunnen eisen waar ze recht op hebben, terwijl ze het niet strikt nodig hebben. En dat kost veel geld. Dat is in de loop van de jaren zo gegroeid en het zal jaren duren voor burgers weer meer denken vanuit een gezamenlijk belang in plaats van alleen maar eigenbelang.

Spekman begrijpt niet dat er zo veel klachten zijn over de 350 euro eigen bijdrage voor de zorg. Voor de lage inkomensgroepen wordt die 350 euro helemaal gecompenseerd met de zorgtoeslag. Veel mensen zetten dat niet apart en dan valt het tegen als de eigen bijdrage verrekend wordt. In feite besteden ze dan het geld verkeerd.

Gemeenten maken teveel een pas op de plaats als het om de invoering van nieuw beleid zoals nu met de WMO. Daardoor ontstaat er onzekerheid en onbegrip. Dat kan wel anders. Ook de gemeente Achtkarspelen kan nu al vast beginnen met het nieuwe beleid, want in grote lijnen is het duidelijk. Mensen die recht hebben op ondersteuning zullen die krijgen, maar wel worden onnodige investeringen en oneigenlijk gebruik van die zorg aan de kaak gesteld in de nieuwe gemeentelijke regelingen.

Over de uitbreiding van de wet Meldcode voor ouderen wil Spekman graag de ideeën van de ANBO Achtkarspelen op papier hebben  om die in de PvdA Tweede Kamerfractie naar voren te brengen.